V roce 2008 jsme si ani nepomyslely, že od založení občanského sdružení Liščí pětka budou následovat tři úspěšné ročníky multižánrového festivalu  Vyžlovský Vodník. 

Naším hlavním cílem bylo vydat kalendář Vyžlovské krásky 2009, prodat ho a výtěžek věnovat na stavbu hřiště na plážový volejbal na vyžlovském koupališti. Původně jsme počítaly, že budou mít zájem pouze místní lidé a kamarádi. Rozpoutal se ovšem mediální uragán, který měl na svědomí i to, že náš kalendář visel v prezidentské kanceláři. Ovšem to nejvýznamnější bylo, že jsme vytěžily dostatek prostředků na stavbu zbrusu nového hřiště a mohly jsme přikoupit i stůl na stolní tenis, ruské kuželky, petanqe, croquet a opravit převlíkárny v koupalištní budově.  Ještě nám chybělo, aby se na tu nádheru přišli všichni podívat. Akce, která by oslovila věkově širokou škálu návštěvníků byla jasná volba. Narodil se Vyžlovský vodník! Vzhledem k tomu, že jsme měly s děvčaty z týmu vždy blízko k hudbě, divadlu, umění vůbec, sportu,  přírodě, dětem, dobrému jídlu i pití, organizaci všeho a všech obzvlášť, tak se nám splnil sen. Společně jsme realizovali úspěšný kalendář a tři festivaly, na které přišlo kolem 2500 navštěvníků. 

Mise splněna ! 

A protože každá sranda něco stojí a to hlavně čas, a jak víme čas jsou peníze, slíbily jsme doma, v práci a i těm ostatním koníčkům, že se už budeme věnovat hlavně jim. Stále pracujeme  na každoročním rozsvícení vánočního stromečku na vyžlovské návsi a jiných menších projektech. 

Festivalovou štafetu v podobě Vyžlovského léta přebírají nadšenci nejen z řad zastupitelstva. My jim držíme palce a určitě příjdem! 

 

My, děvčata z Liščtí pětky, MOC DĚKUJEME  vám všem co jste si koupili kalendář, co jste přišli na festival, co jste se účastnili jiných našich akcí, co jste nám drželi palce a podporovali nás, co se podíleli na realizaci všeho co jsme společně dělali! 

SPECIÁLNÍ DÍK: je pro našeho kamaráda OLEGA HOMOLU - autora kalendáře Vyžlovské krásky 2009, autora názvu festivalu Vyžlovský vodník a určitě autora ještě něčeho co už sem nepatří ...

 

Petra Borovanová a Liščí pětka 

 

vice info na : 

liscipetka.webnode.cz/

www.vyzlovka.cz/obec/

 


 Stanovy

Komunitní centrum Liščí pětka

 

I.                   Úvodní ustanovení (preambule)

 

Vzdělávání, kultura i sport sehrávají v současné demokratické společnosti nezastupitelnou roli. Mohou lidem pomoci uskutečňovat jejich osobní přání a představy týkající se všech aspektů jejich života.

Možnosti svobodného a nezávislého získávání srozumitelných a pravdivých informací, které jsou oproštěny od jakékoliv diskriminace a ideologie, podporují účast lidí na životě společnosti v národní, evropské a světové dimenzi.

 

 Komunitní centrum Liščí pětka je založeno podle zákona č.83/1990 Sb.o sdružování občanů ve znění pozdějších právních úprav jako občanské sdružení, které přijímá tyto stanovy:

 

II.                Název občanského sdružení

 

Komunitní centum Liščí pětka

 

III.             Sídlo občanského sdružení

 

Vyžlovka, Ke koupališti 0133, 28163, Kostelec nČ.L

 

IV.              Cíle a zaměření občanského sdružení

 

1.      Komunitní centrum (dále KC) je dobrovolným sdružením občanů, jejichž zájmem je podpora rodiny, mezilidských a mezigeneračních vztahů, vzdělávání občanů bez omezení věku, odstraňování sociální izolace občanů.

2.      KC podporuje výchovu k ekologickému cítění.

3.      KC zaměřuje svou činnost na pořádání kulturních a sportovních akcí pro široké věkové spektrum občanů.

4.      KC je organizací nepolitickou, nezávislou na církvích, hnutích a ideologiích, stejně jako na orgánech státní moci a správy.

5.      KC naplňuje a hájí zájmy, potřeby a práva všech jejich členů v oblasti poskytování a zprostředkovávání informací, které nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky.

6.      KC spolupracuje se všemi státními, nestátními, soukromými a dalšími subjekty, které mají shodné či podobné zájmy.

 

V.                 Členství

 

1.      Členství v KC je dobrovolné a výběrové

2.      Členem KC se může stát jakákoliv osoba bez ohledu na věk a pohlaví, politickou, náboženskou, nebo národnostní příslušnost, pokud bude dobrovolně plnit cíle KC a ty pak dodržovat a prosazovat.

3.      Členem se stává každý zájemce registrací. Registraci provádí výkonný výbor, jehož rozhodnutí je ve věcech členství konečné.

4.      Členství je individuální, kolektivní, nebo čestné.

·Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s programem a stanovami KC, u osob mladších 18-ti let je podmínkou členství souhlas zákonného zástupce.

·Kolektivním členem se může stát nekomerční právnická osoba, nebo její organizační složka v případě, že toto umožňuje její statut a v případě, že je ochotna a schopna podílet se organizačně i ekonomicky na činnosti KC. Každý příslušník kolektivního člena má práva a povinnosti člena individuálního.

·Čestným členem se může stát, na základě rozhodnutí valné hromady a se svým souhlasem, fyzická osoba, která se významně podílí, nebo podílela na rozvoji informovanosti v oblasti specifických potřeb KC.

 5. Členství v KC je dále podmíněno ochotou při naplňování základních principů a      všeobecných kritérií KC pro podporu rodiny, rozvoj mezilidských vztahů a vzdělávání a sportu.

6.      Práva a povinnosti členů

 ·Každý člen má právo:

 

-       aktivně se podílet na veškeré činnosti KC

-       volit a být volen do orgánů KC

-       být zastoupen jedním zástupcem ve valné hromadě KC

-       projevit svobodně a volně svůj názor na činnost KC

-       vznášet připomínky a náměty k činnosti KC a být osobně přítomen při projednávání svých připomínek a námětů v orgánech sdružení

-       využívat všech výhod poskytovaných KC svým členům

-       vystoupit z KC

 

·Každý člen má povinnosti:

 

-       dodržovat stanovy KC

-       hájit čest KC navenek a reprezentovat ji při jednání s jinými subjekty

-       řádně se registrovat a včas platit členské příspěvky

 

·Členství v KC může zaniknou těmito způsoby:

 

-       vystoupení člena na základě písemného oznámení doručeného výkonnému výboru

-       rozhodnutím valné hromady KC

 

VI.              Organizace KC

 

1.      Nejvyšším orgánem KC je valná hromada všech členů, která se schází nejméně jednou ročně. Valná hromada volí výkonný výbor, rozhoduje o zásadních otázkách činnosti KC, mění a doplňuje stanovy, schvaluje roční rozpočet a výroční zprávu.

2.      Výkonným orgánem, který řídí činnost KC v období mezi zasedáními valné hromady je výkonný výbor v čele s předsedou. Výkonný výbor je nejméně tříčlenný, při vyšším počtu členů pak musí být počet členů vždy lichý. Výkonný výbor je volen na dobu jednoho roku a za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

3.      V čele KC stojí a navenek je zastupuje předseda, volený jmenovitě valnou hromadou, který je zároveň statutárním zástupcem KC. Předseda může pověřit kteréhokoli člena KC jednáním za KC v případě, že je k tomuto pověřený člen občansky a odborně způsobilý.

4.      Pro kontrolu hospodaření volí valná hromada kontrolní komisi s funkčním obdobím v délce jednoho roku.

 

VII.           Hospodaření KC

 

1.      KC je samostatně hospodařící neziskovou organizací

2.      KC hospodaří s prostředky, které získává z členských příspěvků, darů, grantů a případně z poplatků za uskutečňované akce a dalšími způsoby.

3.      Každý člen platí členské příspěvky, jejichž výši schvaluje na běžný rok valná hromada.

4.      Za hospodaření odpovídá výkonný výbor, který výsledky hospodaření zveřejňuje ve výroční zprávě.

5.      Ze získaných prostředků hradí KC přednostně aktivity, které jsou vyvíjeny v souladu s cíly KC, dále pak administrativu a výdaje orgánů, odměny za činnost ve prospěch KC, propagační a tiskové materiály a další výdaje potřebné pro činnost KC.

6.      Hospodaření KC se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

VIII.        Závěrečná ustanovení

 

1.      KC zahajuje svoji činnost dnem registrace podle platných právních předpisů.

2.      KC zanikne v případě, že tak rozhodne valná hromada.

V případě zániku KC valná hromada rozhodne také o jejím majetku.


Novinky

Vyžlovské Léto 2015

20.05.2015 17:40

—————

Přidte s námi opět po roce rozsvítit stromeček !

20.11.2013 17:57

—————

PF a zpráva z psího útulku Alíkov v Kolíně

02.01.2013 11:40
Jak jsem slíbila, posílám info o pejskovi od vás. Jmenoval se u nás Šteflík a byl přijat 29....

—————

pf2013

02.01.2013 11:38

—————

rozsvěcení vánočního stromečku 2012

02.12.2012 22:55

—————

ADVENTNÍ DÍLNY

15.11.2011 14:39

—————

ADVENTNÍ PLES NA VYŽLOVCE

15.11.2011 14:37

—————

Humanitární sbírka na Obecním úřadě Vyžlovka

09.11.2011 11:12
Sociální komise OÚ Vyžlovka a Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE   H U M A N...

—————

Řemeslný jarmark v Kostelci nad Černými Lesy

09.11.2011 11:11

—————

Školní autobus z Vyžlovky a Jevan do ZŠ KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY!

23.08.2011 14:30
​Dobrý den, informace pro zájemce o školní autobus z Jevan a Vyžlovky do ZŠ v Kostelci nad...

—————

Sezona plážového volejbalu na koupališti Vyžlovka zahájena!

13.06.2011 18:24
    Hřiště na plážový volejbal je připraven na vaše bosé nožky a nelítostné souboje. A...

—————

Tisková zprávaVYŽLOVSKÝ VODNÍK 11

06.06.2011 09:48
  Vyžlovka dne 26/05/2011        Komunitní centrum Liščí pětka...

—————

Vyžlovský Vodník 11

01.06.2011 14:14
Vyžlovský Vodník 11  Další ročník Vyžlovského Vodníka je na světě ! Termín sobota 25/6/2011 od...

—————

Svěcení kapličky na Vyžlovce

04.05.2011 14:12
Svěcení kapličky V neděli 8. 5. v 10:00 na vyžlovské návsi bude biskupem Václavem Malým ...

—————

Valná hromada V.

30.11.2010 10:43
Vzhledem k nemoci a zahraničím cestám představitelů, jejichž přítomnost je nezbytně nutná na...

—————

Rozsvícení vánočního stromečku 2010

26.11.2010 13:39
OBEC VYŽLOVKA ve spolupráci s:   KC Liščí pětka, Hotelem Praha, Pizzerií Vyžlovka a MŠ...

—————

Uctivá poklona Vodníkova…

21.06.2010 13:24
Uctivá poklona Vodníkova… A to s blaženým úsměvem na jeho zelené tváři, přátelé, neboť 2. ročník...

—————

SUNSHINE OSLNÍ VÁS I VODNÍKA

11.05.2010 10:19
    SUNSHINE OSLNÍ VÁS I VODNÍKA!!! Změna programu vyhrazena! Tak bylo psáno námi...

—————

Studánky s RC Kolečko

30.04.2010 09:33
Opět po roce jsme měli tu čest zúčastnit se báječného rodinného dne Otevírání studánek. Akce ,...

—————

Aktualizace festivalového programu

08.04.2010 15:55
Díky změnám , které se během týdne vyskytly, je aktualizovaný festivalový program s novým časový...

—————

Chystáme další ročník Vyžlovského vodníka !!!

18.02.2010 09:46
Po vydařeném loňském ročníku, který byl přidružen ke slavnostnímu otevření hřiště na plážový...

—————

Rozsvěcení stromečku 2009

16.12.2009 19:55
Včera jsme opět po roce slavnostně rozsvítili obecní vánoční ministromořadí na návsi. Akce dopadla...

—————

Připomeňte si Vyžlovského vodníka 2009 na fotografiích

16.07.2009 12:17
Připomeňte si báječný květnový den a festival Vyžlovský vodník 2009 v našich...

—————

Přijďte si zahrát beachvolejbal za zahajovací cenu 150 Kč/hod

16.07.2009 12:14
  Léto máme v plném proudu a kdyby mělo hřiště dveře, napíšu, že se netrhnou... Přijďte i...

—————

Valná hromada IV.

25.06.2009 18:11
KC Liščí pětka tímto zve všechny členy a zájemce na valnou hromadu IV., která se bude konat v pátek...

—————

Nahé krásky z Vyžlovky střídají zralé ženy z Bašky

31.05.2009 12:49
revue.idnes.cz/obrazem-nahe-krasky-z-vyzlovky-stridaji-zrale-zeny-z-basky-p41-/lidicky.asp?c=A090529

—————

Článek o tom jak jsme vydělaly statisíce!

31.05.2009 12:47
pikant.centrum.cz/celebrity/178535-holky-z-vyzlovky-vydelaly-nahotou-statisice.aspx

—————

Soutěžte na radiu EXPRES o poslední kalendáře!

15.05.2009 12:53
Na rádiu EXPRES 90,3 FM můžete v příštím týdnu soutěžit každý den o poslední kusy kalendářů...

—————

Jak to liškám slušelo na hradě

15.05.2009 10:29
Chcete-li vidět, jak to sluší liškám při návštěvě u prezidenta, jukněte do Fotogalerie... Fotky nám...

—————

TV Prima - Minuty regionu

12.05.2009 15:15
Ve středu 06.05.09 jsme navštívily prezidentskou kancelář na Pražském hradě. Pan prezident nám...

—————

Píší o nás Novinky.cz

06.05.2009 10:59
Mrkněte na nejnovější článeček o nás na serveru...

—————

Tisková zpráva - Návštěva prezidentské kanceláře

05.05.2009 19:17
Tisková zpráva    Ve středu 6.května 2009 v 9.45 hod se v prezidentské kanceláři na...

—————

Těšíme se z úspěchu v soutěži o NEJ SEXY KALENDÁŘ!!!

30.04.2009 18:37
Bronzová příčka aneb Oslava přirozenosti 27.04.2009 13:01    Na začátku ledna server...

—————

Žádost o sponzorský dar

30.04.2009 18:34
Žádost o sponzorský dar Dobrý den,    rády bychom se tímto na Vás obrátily...

—————

Tisková zpráva Vyžlovský vodník 2009

30.04.2009 18:32
  isková zpráva 27.04.2009 12:51   Kalendář Vyžlovka a její krásky 2009 vydělal na...

—————

Otvírání studánek

27.04.2009 13:34
18.4.2009 proběhla inzerovaná akce Otvírání studánek, která se těšila hojnému počtu návštěvníků....

—————

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 18/04/09

10.04.2009 18:53
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 18/04/09 Rodičovské centrum Kolečko a Komunitní centrum Liščí pětka vás rodiče i...

—————

Rozsvícení vánočního stromku !

17.12.2008 22:51
Zveme vás na rozsvícení vánočního stromečku pod záštitou KC Liščí pětky a obce Vyžlovka. V sobotu...

—————

III. Valná hromada

17.12.2008 22:45
Koná se již III. Valná hromada KC Liščí pětky v pátek 19.12.08 od 20hod na Koupališti Vyžlovka....

—————

FOTO VIDEO

16.12.2008 23:42
Olegova překrásně obsáhlá reportáž s fotodokumentací v posledním čísle časopisu FOTO VIDEO klikněte...

—————

SILVESTR NA KOUPALIŠTI

11.12.2008 10:33
Plakat1 - silvestr 2008.doc (284 kB)

—————

Předaly jsme kalendář Václavu Klausovi!

21.11.2008 21:13
Zlatý prezident a boží píšťala… …předaly jsme kalendář Václavu...

—————

Zápis z II. Valné hromady

20.11.2008 15:08
  Vyžlovka 14/11/08     Zápis z Valné hromady II. KC Liščí pětka ze dnee 14/11/08 na...

—————

Setkání s prezidentem Václavem Klausem

18.11.2008 22:24
Úspěch, který nemá obdoby! 13/11/08 se Borůvka s Martinou zúčastnily slavnostního zahájení soutěže...

—————

Slavnostní zahájení CZECH PRESS PHOTO

12.11.2008 20:21
Dobrý večer , dovolujeme si Vás informovat o naší účasti na slavnostním zahájení výstavy Czech...

—————

Podařená reportáž na TV JOJ!

11.11.2008 10:19
Dobrý den, posílám slíbenou reportáž, a ještě jednou děkuji, že jste se věnovali našemu štábu. S...

—————

Píší o nás na Říčansko.info

04.11.2008 14:54
Článek o KC Liščí pětka na Říčansko.info (www.ricansko.info) vydali v pátek a můžete ho najít na...

—————

Dobýváme Slovensko!

04.11.2008 14:40
Vyčerpávající reportáž nejen o tom "jak se fotilo", ale i o činnosti KC Lisci pětky, ve slovenském...

—————

FOTO VIDEO

04.11.2008 14:29
Titulní strana časopisu Foto Video je naše! Tváří titulní strany posledního čísla...

—————

Slovenská televízia JOJ !

03.11.2008 22:29
JUJ!!!  Dnes jsme se sešli s reportéry slovenské televize JOJ pro pořad Črepiny s...

—————

1. Valná hromada KC Liščí pětky!!

27.10.2008 13:44
Zápis z 1. Valné hromady rozkliknete zde: Valna hromada-01.doc (23,5 kB)

—————

Jsme v Australských novinách!!!

27.10.2008 12:38
Takže 8.11.08 odpoledne by s námi rád udělal reporáž Milan Šimáček pro Nový Polygon – noviny...

—————

Reportáž na idnes.cz

09.10.2008 09:54
Dnes jsme v poklusu podaly rozhovor  pro revue- idnes.cz. Článek je stručnější avšak s opět...

—————

Křest kalendáře Vyžlovské krásky2009

22.09.2008 21:40
Reportáž ze křtu kalendáře 2009 od Olega Homoly  Takovou bombu Vyžlovka ještě...

—————


ANKETA ! 

Kalendář VYŽLOVSKÉ KRÁS(K)Y není jediným projektem občanského sdružení Liščí pětka. Chteli bychom dále rozvíjet společenské aktivity v naší obci.

 

Další ideou našeho sdružení je otevření dětského koutku pro děti předškolního věku s možností hlídání dětí, následně pak rozšíření koutku na rodinné centrum. Účelem této myšlenky je vyplnit mezeru v oblasti těchto služeb v našem nejbližším okolí.

Děkujeme za liščí ostražitou pozornost  a prosím HLASUJTE!!!!!!!!!!!          

 


Anketa

Měli byste o tento výše uvedený typ služeb zájem?

Ano
78%
40

Ne
22%
11

Celkový počet hlasů: 51


Kontakt

KC Liščí pětka

Ke koupališti 0133 Vyžlovka 281 63 p. Kostelec n/Č.lesy


Oleg Homola 

O autorovi prvního projektu občanského sdružení- kalendáře Vyžlovské krás(k)y 2009 Olegu Homolovi  

 

Oleg Homola je fotograf, publicista a hudebník. Absolvoval fotografické semináře profesora Jána Šmoka, vystudoval sociologii kultury na FSV Univerzity Karlovy, kde donedávna učil fotografii. Pracoval v tiskové agentuře, ve Světě v obrazech, od roku 1992 je na volné noze. V osmdesátých letech patřil k nejúspěšnějším českým fotožurnalistům doma i v zahraničí (Humorfoto, World Press Photo, Inter Press Photo). Jako jediný Čech se podílel na americkém projektu A Day in the Life – rozpad impéria Sovětského Svazu). Fotografoval ve válkách a revolucích (Afghánistán, Rumunsko) i rizikových oblastech (Izrael – Gaza, Sýrie – Golanské výšiny). Byl průkopníkem české ivestigativní žurnalistiky – jezdil proto např. s funebráky jako havran, na Kamčatce s ozbrojeným komandem chytal na nočních zátazích gangy nelegálních lovců lososů. Snímek nemohoucího severokorejského diktátora Kim-Ir_Sena, kterého v Pjongjangu ochranka poponáší ze schodů, oblétl svět. Fotografoval jednání představitelů USA a SSSR Ronalda Raegana a Michaila Gorbačeva, která vedla ke sjednocení Evropy. Vydal knihy, publikuje fejetony a povídky. Od patnácti let prošel mnoha rockovými i folkovými kapelami, v současné době je domovskou skupinou OPO.

 

 

Proč šel Oleg Homola do projektu Vyžlovské krás(k)y?

 „Důvody byly dva. Od malička jezdím do tohoto kraje kousek východně od Prahy a beru ho jako domov. A pak - pokud vím - jsme první v Česku, kteří se o něco podobného pokusili. Být první je fajn! Já jsem to měl proti filmu o to lehčí, že vyžlovské krásky byly ve věkovém rozpětí 20 – 48 let. Ovšem nikdy před tím nestály před objektivem v tomto smyslu. Proto jsem se snažil přistoupit k tématu úsměvně a s nadsázkou.